yssylamak işlik

Yssynyň täsirini duýmak, yssy zerarly gyzmak.

 • Daňa golaý demigip ukudan oýandym, Bilmedim, näme üçin, men gaty yssylaýaryn, demim gelmejek bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • yssylajak
 • yssylaman
 • yssylamaýarmyka
 • yssylap
 • yssylapdyr
 • yssylapdyr-da
 • yssylar
 • yssylara
 • yssylarda
 • yssylary
 • yssylaý
 • yssylaýaryn