yrsaramak işlik

[yrsa:ramak]

Bir zatdan bahana aramak, igenmek.

  • Bular biziň başymyza yrsarap başlandyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Yrsarap, öz gününi özi bulap başlady. («Tokmak» žurnaly)

  • Olar gele-gelmäne yrsararlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozal hem Pökgen ony günälejek bolup, yrsarap ýören ahyryn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)