yrmak işlik

  1. Birini bir zada ynandyryp razy etmek, boýun etmek, öz tarapyňa çekmek.

    • Men gyza sala salaýyn, Hem özüm yrjak bolaýyn. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

  2. Bir işi sypdyrman, goýbermän, gowşatman ýerine ýetirmek.

    • Gün yrman kitaphana gatnaýar. («Tokmak» žurnaly)