yrada

[yra:da]

  1. Könelişen söz Isleg, arzuw, meýil.

    • Öňki eden yradasy bolmansoň, Gaýtdy gadam urup ýene yzyna. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  2. Dini söz Höküm, buýruk.


Duş gelýän formalary
  • yradadan
  • yradasy
  • yradasyna