ynjy

Berilýän azar, ýetirilýän ezýet, horluk.

 • Eneliginiň iňirdisini eşidende, Aýnanyň näzik ýüzünde ynjy alamaty peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Maşyn her siltelände, tisginip oýanýardy we ynjysyny bildirmejek bolup, gözüni açman, ýene-de irkilýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ynja
 • ynjydan
 • ynjylar
 • ynjylary
 • ynjyly
 • ynjylyk
 • ynjylykdan
 • ynjyma
 • ynjyny
 • ynjynyň
 • ynjysyny
 • ynjysyz