ynanjaň

Aýdylýan zada aňsatlyk bilen ynanýan, tizlik bilen ynam bildirýän.

  • Mämmet sadaraga-da deşli, ynanjaň bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)