ylgamak işlik

Ylgaw edilmek, çapylmak, ýortulmak, ýüwrülmek.

ylgamak işlik

Ylgaw etmek, ýüwürmek, çapmak.

  • Oglanjyklar awlarynyň yzyndan ylgadylar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Iki ýana ylgap, wagonlaryň agzyndan jyklap çykdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ylgap bosagadan dyrmaşyp, öýüň üstüne çykdym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)