ylalaşmak y‧la‧laş‧mak işlik

[yla:laşmak]

 1. Biriniň pikirine goşulmak, biriniň pikiri bilen razylaşmak.

  • Olar biri-birleri bilen ylalaşypdyrlar. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  • Howa, men häzir ýataryn! -- diýip, ol ylalaşdy. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Bir mesele boýunça ylalaşyga gelmek, ýaraşyk etmek, barlyşmak.


Duş gelýän formalary
 • ylalaşaly
 • ylalaşan
 • ylalaşana
 • ylalaşandygy
 • ylalaşandygymy
 • ylalaşandygyny
 • ylalaşandyklary
 • ylalaşandyklaryny
 • ylalaşanym
 • ylalaşanymdan
 • ylalaşar
 • ylalaşardy
 • ylalaşarlar
 • ylalaşarly
 • ylalaşarsyň
 • ylalaşarsyňyz
 • ylalaşarys
 • ylalaşasy
 • ylalaşaýjak
 • ylalaşaýmak
 • ylalaşaýmakdan
 • ylalaşaýmaly
 • ylalaşdy
 • ylalaşdyk
 • ylalaşdylar
 • ylalaşdym
 • ylalaşjak
 • ylalaşma
 • ylalaşmady
 • ylalaşmadyk
 • ylalaşmadyklar
 • ylalaşmadylar
 • ylalaşmadylarmyka
 • ylalaşmaga
 • ylalaşmagy
 • ylalaşmagym
 • ylalaşmagyna
 • ylalaşmagynda
 • ylalaşmagyny
 • ylalaşmagynyň
 • ylalaşmagyň
 • ylalaşmak
 • ylalaşmakdan
 • ylalaşmaklary
 • ylalaşmaklaryny
 • ylalaşmaklyk
 • ylalaşmaly
 • ylalaşmalydygy
 • ylalaşmalydyr
 • ylalaşman
 • ylalaşmandygyny
 • ylalaşmandyr
 • ylalaşmandyrlar
 • ylalaşmanlygy
 • ylalaşmany
 • ylalaşmaryn
 • ylalaşmasa
 • ylalaşmasa-da
 • ylalaşmasaňyzam
 • ylalaşmasy
 • ylalaşmasyna
 • ylalaşmaz
 • ylalaşmazdan
 • ylalaşmazdy
 • ylalaşmazlar
 • ylalaşmazlyga
 • ylalaşmazlygy
 • ylalaşmazlygyny
 • ylalaşmazlygynyň
 • ylalaşmazlygyň
 • ylalaşmazlyk
 • ylalaşmaýan
 • ylalaşmaýandygyny
 • ylalaşmaýandygyňyzy
 • ylalaşmaýandyklaryny
 • ylalaşmaýanlarynda
 • ylalaşmaýanlaryň
 • ylalaşmaýanlygyny
 • ylalaşmaýar
 • ylalaşmaýardy
 • ylalaşmaýarlar
 • ylalaşmaýaryn
 • ylalaşmaýarys
 • ylalaşsa
 • ylalaşsa-da
 • ylalaşsak
 • ylalaşsalar
 • ylalaşsynlar
 • ylalaşyp
 • ylalaşypdy
 • ylalaşypdylar
 • ylalaşypdyr
 • ylalaşypdyrlar
 • ylalaşyň
 • ylalaşýan
 • ylalaşýandygy
 • ylalaşýandygymyzy
 • ylalaşýandygyna
 • ylalaşýandygyny
 • ylalaşýandyklaryna
 • ylalaşýanlygyny
 • ylalaşýany
 • ylalaşýar
 • ylalaşýardy
 • ylalaşýardylar
 • ylalaşýardym
 • ylalaşýarlar
 • ylalaşýarsyň
 • ylalaşýarsyňyzmy
 • ylalaşýaryn
 • ylalaşýarys