ykyrdamak işlik

Ykyrdyly ses çykmak, ykyrdyly seslenmek.

  • Daňa golaaý gaýmaklap doňan çägeler esgerleriň aýaklarynyň aşagynda ykyrdaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýazly howada doň gar aýak astynda ykyrdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)