yklym yk‧lym

[y:klym]

 1. Älem, jahan, dünýä, il.

  • Ol bütin yklyma özüni tanatdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Uçup özi ýasan samolýot bilen, Gündizler yklymdan-yklyma gidýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hemme tarapy ýa-da hemme tarapy diýen ýaly deňizler, okeanlar (ummanlar) bilen gurşalan örän uly gury ýer giňişligi; materik.

 3. Gadym zamanlarda Gündogar ýurtlarynyň ýaşalýan ýerleriniň şertlibölegi.

  • Yklym perizady sen, Gamgyn köňlüm şady sen, Sen biryşkyň ody sen, Men pakyr perwanasy (Zelili)

ýedi yklym

seret ýedi

 • Gülden ýasapdyrlar bir älemgoşar, Ýedi yklyma onuň ýalkymy düşer. (A. Haýydow, Ýigitlik Çagy)


Duş gelýän formalary
 • yklyma
 • yklymda
 • yklymdaky
 • yklymdan
 • yklymlar
 • yklymlara
 • yklymlarda
 • yklymlardaky
 • yklymlaryndan
 • yklymlarynyň
 • yklymlaryň
 • yklymlaýyn
 • yklymy
 • yklymydyr
 • yklymyna
 • yklymynda
 • yklymyndaky
 • yklymyny
 • yklymynyň
 • yklymyň