ykjamlamak işlik

Ykjam etmek, taýyn edip goýmak, taýýarlamak, tijemek.

  • Ol galoşyny ykjamlap, Pälwan aganyň oturan tarapyna seretdi. (B. Seýtäkow, Moskowanyň Ýalkymy)

  • Oglanlar, goş haltalaryňyzy ykjamlap, çadyryňyzy derrew söküň! (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň Gürrüňi)