ykjamlamak yk‧jam‧la‧mak işlik

Ykjam etmek, taýyn edip goýmak, taýýarlamak, tijemek.

  • Ol galoşyny ykjamlap, Pälwan aganyň oturan tarapyna seretdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Oglanlar, goş haltalaryňyzy ykjamlap, çadyryňyzy derrew söküň! (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)


Duş gelýän formalary
  • ykjamlady
  • ykjamlandy
  • ykjamlap