1. Bir zat deşilmek-jaýrylmak, zerarly aralykdan görünýän ýagtylyk, birleşmän galan aralyk, yşalga, yşgalaň.

    • Şol wagt hiniň yşyndan, Göründi bir eýmenç nyşan. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Ol töweregine garşy-garşy garap, içeri seretmek üçin yş agtardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Gepleşik dili Geljekde bir zatdan ýa-da birinden edilýän tama, umyt.