1. Bir zat deşilmek-jaýrylmak, zerarly aralykdan görünýän ýagtylyk, birleşmän galan aralyk, yşalga, yşgalaň.

  • Şol wagt hiniň yşyndan, Göründi bir eýmenç nyşan. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ol töweregine garşy-garşy garap, içeri seretmek üçin yş agtardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gepleşik dili Geljekde bir zatdan ýa-da birinden edilýän tama, umyt.


Duş gelýän formalary
 • yşa
 • yşda
 • yşdaky
 • yşdan
 • yşdyr
 • yşlar
 • yşlara
 • yşlardan
 • yşlary
 • yşlaryna
 • yşlaryndan
 • yşlaryny
 • yşlarynyň
 • yşlaryň
 • yşly
 • yşsyz
 • yşy
 • yşyn
 • yşyna
 • yşyndan
 • yşyny
 • yşynyň
 • yşyň