wezir

[wezi:r]

Könelişen söz Patyşanyň maslahatçysy, ýurdy edara etmekde patyşanyň ýakyn kömekçisi, geňeşdary.

  • Wezir ogully bolanyna köp şatlanypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Bir ýerden gelen gelmişege şeýle emel berenine wezirleri gynandylar. («Görogly» eposy)