wezir

[wezi:r]

Könelişen söz Patyşanyň maslahatçysy, ýurdy edara etmekde patyşanyň ýakyn kömekçisi, geňeşdary.

 • Wezir ogully bolanyna köp şatlanypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Bir ýerden gelen gelmişege şeýle emel berenine wezirleri gynandylar. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • wezirden
 • wezirdi
 • wezire
 • wezirem
 • weziri
 • weziri-de
 • weziridi
 • weziridir
 • wezirim
 • wezirimdir
 • wezirimi
 • wezirimiň
 • wezirimiş
 • wezirinden
 • wezirine
 • wezirini
 • weziriniň
 • weziriň
 • weziriňi
 • weziriňiz
 • weziriňki
 • wezirler
 • wezirlerden
 • wezirlere
 • wezirleri
 • wezirlerine
 • wezirlerini
 • wezirleriniň
 • wezirleriň
 • wezirlige
 • wezirliginden
 • wezirlik