werdiş

Bir zada bolan endik.

  • Tur-otura ýaradan soň nätdiler? Ýumuş buýrup, işe werdiş etdiler. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

  • Bu ýerler patyşa soldatlarynyň nyzama werdiş edýän meýdançasy bolupdyr. («Mydam taýýar» gazeti)