weý-weý

Adamyň içki duýgularyndan: Geň galmaklygy, haýran galmaklygy, ýadawlygy, agyry duýgulary aňladýan ümlük.

  • Weý-weý, beýle zat bolmaz ahyry. (B. Pürliýew, Hekaýalar)