we we baglaýjy kömekçi

Ugurdaşlygy görkezýän baglaýjy kömekçi.

  • Ol ýerde ýazlyk bugdaýdan başga düme künji, nohut we gawun-garpyz ýaly ekinler-de emele gelýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Seniň her ädimiň ähli ynsana şatlyk we azatlyk ýoluny açýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)