watan

  1. Dogup-dörän ýeriň; öňüp-ösen ýurduň.

    • Watanymyň bähbidin, halkyň ykbalyn, gorap saklaýarsyň, guwanýas saňa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Her bir watan ogly: --Öz watanyma men näme bilen hyzmat etdim -- diýip oýlanar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Bir zadyň emele gelen ýeri, dörän ýeri.