was-wasy

Ýeldirgän ýaly bolup ýören, ugursyz gürrüňleri göwnüne alýan, gaýgyçyl.

  • Was-wasy keselinden haçan dynjak? («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Men şeýtanyň was-wasyna düşüp çykan ekenim. («Görogly» eposy)