warryldamak işlik

  1. War-war edip seslenmek, warryldyly ses etmek.

    • Asmanda hem görünmän, warryldap ses edýärsiň. («Mydam Taýýar» Gazeti)

    • Asmanda samolýot warryldaýardy.

  2. Gepleşik dili Ugursyz, bolgusyz gürlemek, lakgyldamak.

    • Gepiniň gürrüňiniň ugry hem ýok, ýöne warryldap otyr.