wagyz-nesihat at

[wagyz-nesi:hat]

Bir ideýany düşündiriş, ýaýradyş, öwüt-ündew, maslahat.

  • Zelili agzybirlik hakda-da wagyz-nesihat ýöredipdir. («Edebiýat»)

  • Näme üçin şol deňsizlikleriň garşysyna wagyz-nesihat ýöretmeýärler? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)