urunmak işlik

  1. Eliňi-aýagyňy silkip çabalamak, jan agyrysy sebäpli horluk çekmek.

    • Oglanyň ýagdaýy örän erbetdi, goltugymda iki ýana urunýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Bir zadyň ugrunda hars urmak, aladalanmak.

    • Nasosy işletjek bolup, ol uzynly gün urundy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Bagdan, kapasdan boşamaga ýa-da başga bir sebäbe görä howlukmak (Haýwan hakda).

    • Guş urunýar welin, bir zat gören bolmaga çemeli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urunmak - urnar, urnupdyr.