urulmak işlik

 1. Özüňi urdurmak, ýenjilmek.

  • Urulýan ýigidiň demi içine doldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Urulmak, sögülmek, sütem içinde, Million gyzyl güller haýyp solýardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Bir zadyň üstünden kakylmak, ýepbeşlenmek.

 3. Atylyp ok degrilmek, tüpeňlenip öldürilmek, atylmak.

  • Howa söweşlerinde hem-de asmana atýan toplarymyzyň oky bilen duşmanyň 111 samolýoty urlup ýykyldy.

 4. Ýüklenmek, basylmak (Ýük hakda).

 5. Göçme manyda Käýelmek, ýazgarylmak, tankyt edilmek.

  • Ol felýetonda bir adamynyň ownuk-uşak kümsükligi, eliniň egriligi hemen onuň başga pis häsiýetleri berk urlupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urulmak - urlar, urlupdyr.