uruş

 1. Sögüşik, ýakalaşyk bilen ýüze çykýan dawa, jenjel.

  • Urşuň geňeşi ýok. (nakyl)

  • Uruş, sögüş, emma ýaraşyga ýer goý. (nakyl)

 2. Döwletler arasyndaky ýaragly söweş, ýaragly göreş.

  • Emma weli, täze uruş tehnikasyny öwrenmek biraz kyn degdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Nädogry syýasata, zyýanly däp-dessura garşy metbugat üsti bilen alnyp barylýan , öwüt-nesihat, göreş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem uruş - urşum, urşuň, urşy.

graždanlyk urşy

Bir ýurduň içindäki jemgyýetçilik synplaryň arasyndaky ýaragly söweş, ýaragly göreş.

 • Çary Pökgeniň graždanlyk urşuna hem gatnaşan köne bolşewikdigini görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

 • Ol garry graždanlyk urşuna hem gatnaşypdyr.

uruş meýdany

Söweşiň, urşuň gidýän ýeri.