urmak işlik

 1. Bir zady batly degrip agyra sezewar etmek, urgy täsirini ýetirmek, ýençmek.

  • Ertesi irden Gurdy soraga alyp gitdiler. Ondan hiç bir soraga jogap ýokdy. Soň ony urmaga başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol garagulak bilen başa-baş urşup, taýak bilen ony gaty urdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Sorap berenden, urup ber. (nakyl)

 2. Bir zadyň üstünden kakmak, ýepbeşlemek.

  • Naçalnik ýumrugyny stola uranda, bir ýany gyzyl, bir ýany ýaşyl galam towsup pola düşdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 3. Atyp oky degirmek, oky belli bir nyşana degirmek, atmak.

  • Topragynda tozdur, gözünden urgun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Hawa, atyp bilýän, men tüpeň atyp guş hem urdum. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Bir ýerden batly akmak (suwuklyk hakda).

  • Fontan urýan.

 5. Özüňi bir zadyň içine oklamak, batly girip gitmek.

  • Tutulan adam böküp turdy-da, özüni gyrymsy agaçlaryň arasyna urdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Bular tiz tokaýa urup geçelgä baka gitdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Urşujylar güýzüň sowuk suwuna urdular. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 6. Ýüklemek, basmak (ýük hakda).

  • Maşyna iki tonna sazak urduk. Kim düýä, kim ýaba, hatda käbiri äwmezek öküze-de ýük urýardy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 7. Tankyt etmek, kemçiligini aýtmak.

 8. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereketi aňladýar.

  • Gep urmak, sowuk urmak, azm urmak we ş. m.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urmak - urdum, urduň, urupdyr.