urmak ur‧mak işlik

 1. Bir zady batly degrip agyra sezewar etmek, urgy täsirini ýetirmek, ýençmek.

  • Ertesi irden Gurdy soraga alyp gitdiler. Ondan hiç bir soraga jogap ýokdy. Soň ony urmaga başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol garagulak bilen başa-baş urşup, taýak bilen ony gaty urdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Sorap berenden, urup ber. (nakyl)

 2. Bir zadyň üstünden kakmak, ýepbeşlemek.

  • Naçalnik ýumrugyny stola uranda, bir ýany gyzyl, bir ýany ýaşyl galam towsup pola düşdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 3. Atyp oky degirmek, oky belli bir nyşana degirmek, atmak.

  • Topragynda tozdur, gözünden urgun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Hawa, atyp bilýän, men tüpeň atyp guş hem urdum. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Bir ýerden batly akmak (suwuklyk hakda).

  • Fontan urýan.

 5. Özüňi bir zadyň içine oklamak, batly girip gitmek.

  • Tutulan adam böküp turdy-da, özüni gyrymsy agaçlaryň arasyna urdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Bular tiz tokaýa urup geçelgä baka gitdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Urşujylar güýzüň sowuk suwuna urdular. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 6. Ýüklemek, basmak (ýük hakda).

  • Maşyna iki tonna sazak urduk. Kim düýä, kim ýaba, hatda käbiri äwmezek öküze-de ýük urýardy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 7. Tankyt etmek, kemçiligini aýtmak.

 8. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereketi aňladýar.

  • Gep urmak, sowuk urmak, azm urmak we ş. m.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urmak - urdum, urduň, urupdyr.


Duş gelýän formalary
 • uraly
 • uralyň
 • uramok
 • uran
 • urana
 • uranam
 • uranda
 • urandan
 • urandygy
 • urandygymy
 • urandygyna
 • urandygyny
 • urandyr
 • uranlar
 • uranlary
 • uranlarym
 • uranlaryna
 • uranlarynda
 • uranlaryndan
 • uranlaryny
 • uranlygy
 • uranmy
 • uranmyş
 • uranok
 • uranokdy
 • uranoklar
 • uransoň
 • urany
 • uranym
 • uranymy
 • uranynda
 • uranyndan
 • uranyny
 • uranyň
 • uranyňda
 • uranyňdan
 • uranyňyzy
 • urar
 • urar-da
 • urardy
 • urardyk
 • urardylar
 • urardym
 • urarlar
 • urarly
 • urarlyk
 • urarmy
 • urarsyň
 • urarsyňyz
 • uraryn
 • urarys
 • urasy
 • urasym
 • uraý
 • uraýan
 • uraýdy
 • uraýjak
 • uraýmakdan
 • uraýmaly
 • uraýmasaň
 • uraýsa
 • uraýsalar
 • uraýsyn
 • uraýyn
 • uraňok
 • urdugy
 • urdugyň
 • urduk
 • urdukça
 • urdular
 • urdularmy
 • urdum
 • urdummy
 • urduň
 • urduň-da
 • urduňyzmy
 • urdy
 • urdy-da
 • urgun
 • urjagam
 • urjagym
 • urjagymy
 • urjagyna
 • urjagyny
 • urjagyňy
 • urjak
 • urjakdy
 • urjakdym
 • urjakdyr
 • urjaklara
 • urjaklygy
 • urma
 • urma-da
 • urmady
 • urmadygy
 • urmadyk
 • urmadyň
 • urmaga
 • urmaga-da
 • urmagy
 • urmagym
 • urmagyn
 • urmagyna
 • urmagynda
 • urmagyndan
 • urmagynyň
 • urmagyň
 • urmagyňy
 • urmajagymyň
 • urmak
 • urmakda
 • urmakdan
 • urmakdyr
 • urmaklary
 • urmaklyga
 • urmaklygy
 • urmaklygyň
 • urmaklyk
 • urmakçy
 • urmalary
 • urmaly
 • urmalydygyny
 • urmalydyrlar
 • urmalymy
 • urmalyň
 • urman
 • urmandy
 • urmandyr
 • urmansyň
 • urmany
 • urmanyň
 • urmarsyň
 • urmaryn
 • urmasa
 • urmasam
 • urmasaň
 • urmasy
 • urmasyn
 • urmasyna
 • urmasynam
 • urmasyny
 • urmasynyň
 • urmaz
 • urmazdan
 • urmazdy
 • urmazdyk
 • urmazlyga
 • urmazlygyna
 • urmazlyk
 • urmazyndan
 • urmaýan
 • urmaýar
 • urmaýarlar
 • urmaň
 • urmuş
 • ursa
 • ursa-da
 • ursady
 • ursak-da
 • ursalar
 • ursalaram
 • ursam
 • ursana
 • ursaň
 • ursaňam
 • ursaňyz
 • ursun
 • ursunlar
 • urubam
 • urup
 • urupdy
 • urupdylar
 • urupdyr
 • urupdyr-da
 • urupdyrlar
 • urupdyryn
 • uruplar
 • urupmy
 • urupsyň
 • urupsyňyz
 • uruň
 • urýan
 • urýana
 • urýanam
 • urýandygy
 • urýandygyna
 • urýandygyny
 • urýandyklaryny
 • urýandyr
 • urýandyryn
 • urýanlar
 • urýanlaram
 • urýanlary
 • urýanlaryň
 • urýanlygy
 • urýanlygyny
 • urýanyna
 • urýanyndan
 • urýanyny
 • urýanyňy
 • urýanyňyz
 • urýanyňyzy
 • urýança
 • urýar
 • urýar-da
 • urýardy
 • urýardylar
 • urýardyňyz
 • urýarka
 • urýarlar
 • urýarmy
 • urýarsyň
 • urýarsyňyz