urgy

  1. Urulmak täsiri, sarsgyn, zarba, dükgüldi.

    • Ýüregim urgusyn ursa-da aşa, Gitmedim, garaşdym ol gara gaşa. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Güýçli zarba, sütem, jebir.

    • Men diňe bir şularyň alada etmekleri saýasynda duşmanyň agyr urgusyndan gutuldym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem urgy - urguda, urgular, urgusy.