urgan

Ýüňden, ýüplükden, simden we ş. m. işilip edilýän ýogyn tanap.

  • Şol urganlary düýäniň biline dakyp, şol gowalar bilen çuňňur guýulardan suw çekýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gullar we daýhanlar urganlar bilen agyr ýasy daşlary çekipdirler. (Gadymy dünýä taryhy)