urşujy

Urşa gatnaşyjy.

  • Biderek gitjek däl dökülýän ganlar, Ýaşasyn urşujy gahrymanlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Urşujylaryň hemmesi berk taýýarlykly, hemme serenjamlar bilen üpjündi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)