ulamak işlik

  1. Ujyny birikdirip uzaltmak, biri-biriniň ujuna berkitmek, biri-birine utgamak, sapmak.

    • Birnäçe guýynyň turbasyny ulap goýberseň, biziň obamyza baryp ýetjek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir gürrüňiň yzyna başga gürrüň goşmak, pikiri biri-birine baglamak.

    • Garaz, yzy netijesiz gürrüňi gürrüňe ulap, agyr märeke aç-suwsuz eplenişip, uzyn gününi geçirdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)