ulalmak işlik

 1. Gabarasy, göwrümi artmak.

  • Derek ulalypdyr we ösüpdir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Ösüp ýetişmek, kemala gelmek, ösmek.

  • Iki aýlygyndan beýläk ene süýdüni emmän, biziň ýaslimizde ulaldy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 3. Işçi güýji, iş funksiýasy we ş. m. artmak, giňelmek.

  • Kolhoz näçe ulalsa, güýjimiz hem şonça artyk bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Derejesi, wezipesi galmak.

 5. Göçme manyda Ulumsy bolmak, gopbamsy bolmak.

  • Indi bolsa biz ulalypdyrys, hawa, biz dogrudan hem ulumsy bolupdyrys. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)