ulaşmak işlik

  1. Ikinji bir zat bilen sepleşmek ikinji bir zada birikmek, utgaşmak.

    • Mähnet erikleriň gurply şahallary al-asmana ulaşýandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Baş goşmak, baş urmak.

    • Ýöne, ol seniň ýanyňa barýan hem bolsa ýagşy weli, başga obalara gidip, kart-part oýnuna ulaşyp ýören bolmasa-da biridir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Sen aldanyp öňküden hem beter pis käre ulaşaýmagyn -- diýdi. (A. Gowşudow, Eserler)

  3. Sezewar bolmak, duçar bolmak, uçramak.

  4. Bir-birine baglanyşmak, yzygiderli bolmak.