ugurdaş

  1. Ugurlary bir bolan, bir ugurda bolan.

    • Şemalyň öwüsýän ugruna ugurdaş bolan köçelerde doly töweregi gaplap, ala tozan buludy bilen garyşyp ownujak gar bölekleri asmanda gaýmalaýardy. («Sowet Türkmeinstanynyň Aýallary» žurnali)

  2. Bir wagtyň özünde, ýüzüniň ugruna.

    • Ol gürrüňleriň ugrundan daşa çykman, ugurdaş düşündiriş edip gidýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)