uçganaklamak uç‧ga‧nak‧la‧mak işlik

 1. Uçganaklar gaýmalaşmak.

  • Jülgäniň hemme ýerinde gar uçganaklaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Silkinjiräp bökjeklemek, galpyldyly hereketde bolmak.

  • Uçganaklap duran mele atyň üstünde oturan Baýly: -- Armaweriň, gyzlar! -- diýip, pagta ýygyp ýören gyzlara gygyrdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

göz uçganaklamak

seret göz

 • Ýaý ýaly egrelen garry aýalyň, ölügsi gözleri uçganaklady. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Ejegyzyň güler ýüzüne seredip, uçaganaklap duran gara gözüne gözüni dikdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • uçganaklady
 • uçganaklamak
 • uçganaklamasyny
 • uçganaklan
 • uçganaklany
 • uçganaklap
 • uçganaklar
 • uçganaklary
 • uçganaklaryna
 • uçganaklaýan
 • uçganaklaýardy