tykyrdy ty‧kyr‧dy

Bir zat gozgalanda ýa-da bir zat ikinji bir zada degende, ýuwaşlyk bilen çykýan ses.

  • Ne gürrüň etdiler, ne-de şykyrdy, Gapydan eşdildi ýuwaş tykyrdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • tykyrdady
  • tykyrdyly
  • tykyrdysy
  • tykyrdysydyr
  • tykyrdysyna
  • tykyrdysyny