tutulmak işlik

 1. El bilen ýapyşylmak, el bilen saklanmak, ellenmek.

  • El bilen tutulanda-da hiç zat bolmaz!

 2. Ele düşürilmek, ele salynmak, aw ýa-da olja hökmünde alynmak.

 3. Gurşalyp alynmak, hakyna, kireýine işledilmek.

  • Toýda bäş sany taksi tutuldy.

 4. Tussag edilmek, azatlykdan mahrum edilmek, basylmak.

  • Firidunyň tutulmagy olar üçin uly zarbady. (M. Ibrahimow, Ol gün Geler)

  • Bular meniň tutulan gijäm-menden birinji sorag edilen gije bolupdy. (Ý. Fuçik, Ölümiň öň Ýanynda Sözlenen Sözler)

 5. Bina edilmek, gurulmak, salynmak.

  • Täze oba tutuljak ýurtda gurluşyk işleri ir-ýaz aýlarynda başlandy. (A. Gowşudaw, Köpetdagyň eteginde)

  • Hol ýerde haýsydyr bir jaý daşdan tutulýar. (A. Gowşudaw, Köpetdagyň eteginde)

 6. Asylmak, gerilmek, örtülmek.

 7. Geýimiň ýa-da başga zatlaryň üstüne, gyrasyna parawuz, jähek we ş. m. tikilmek.

  • Eňine we ýakasyna özüne meňzeş matadan jähek tutulýar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Ol adamyň başynda depesine gyzyl begres tutulan ak telpegi, egninde-de gara kostýumy bardy. (A. Gowşudaw, Köpetdagyň eteginde)

 8. Bir zadyň üstünde ele salynmak, üsti açylmak, syry bilinmek.

  • Wüşi kel Hoşgeldini aklajak bolup edýän gürrüňinde özi tutuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 9. Suwarylmak, suw berilmek.

  • Ekinlere suw tutuldy.

 10. Gezelmek, çenelmek, gönülenmek.

  • Onuň kükregine ýarag tutulanda-da dilini ýormady.

aý tutulmak

seret 1

 • Aýyň bu gezekki tutulmagy TSSR-de gije 2 sagat 54 minutda başlanyp, 6 sagat 40 minutda gutardy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

dil tutulmak

 1. seret dil

  • Artygyň bir hili dili tutuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Howsala düşmek.

  • Nabat, dili tutulan ýaly, geplemäge wagt tapmady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

ýeňsäňden tutulmak

seret ýeňse