tutulmak tu‧tul‧mak işlik

 1. El bilen ýapyşylmak, el bilen saklanmak, ellenmek.

  • El bilen tutulanda-da hiç zat bolmaz!

 2. Ele düşürilmek, ele salynmak, aw ýa-da olja hökmünde alynmak.

 3. Gurşalyp alynmak, hakyna, kireýine işledilmek.

  • Toýda bäş sany taksi tutuldy.

 4. Tussag edilmek, azatlykdan mahrum edilmek, basylmak.

  • Firidunyň tutulmagy olar üçin uly zarbady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bular meniň tutulan gijäm-menden birinji sorag edilen gije bolupdy. (Ý. Fuçik, Ölümiň öň ýanynda aýdylan sözler)

 5. Bina edilmek, gurulmak, salynmak.

  • Täze oba tutuljak ýurtda gurluşyk işleri ir-ýaz aýlarynda başlandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Hol ýerde haýsydyr bir jaý daşdan tutulýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 6. Asylmak, gerilmek, örtülmek.

 7. Geýimiň ýa-da başga zatlaryň üstüne, gyrasyna parawuz, jähek we ş. m. tikilmek.

  • Eňine we ýakasyna özüne meňzeş matadan jähek tutulýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ol adamyň başynda depesine gyzyl begres tutulan ak telpegi, egninde-de gara kostýumy bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 8. Bir zadyň üstünde ele salynmak, üsti açylmak, syry bilinmek.

  • Wüşi kel Hoşgeldini aklajak bolup edýän gürrüňinde özi tutuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 9. Suwarylmak, suw berilmek.

  • Ekinlere suw tutuldy.

 10. Gezelmek, çenelmek, gönülenmek.

  • Onuň kükregine ýarag tutulanda-da dilini ýormady.

aý tutulmak

seret 1

 • Aýyň bu gezekki tutulmagy TSSR-de gije 2 sagat 54 minutda başlanyp, 6 sagat 40 minutda gutardy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

dil tutulmak

 1. seret dil

  • Artygyň bir hili dili tutuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Howsala düşmek.

  • Nabat, dili tutulan ýaly, geplemäge wagt tapmady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

ýeňsäňden tutulmak

seret ýeňse


Duş gelýän formalary
 • tutulan
 • tutulana
 • tutulanda
 • tutulandan
 • tutulandy
 • tutulandygy
 • tutulandygyna
 • tutulandygyny
 • tutulandyr
 • tutulanlar
 • tutulanlara
 • tutulanlardan
 • tutulanlary
 • tutulanlaryň
 • tutulanlygy
 • tutulanmyş
 • tutulanok
 • tutulansoň
 • tutulany
 • tutulanyma
 • tutulanymy
 • tutulanyna
 • tutulanynda
 • tutulanyndan
 • tutulanyny
 • tutulanyň
 • tutular
 • tutulara
 • tutulardy
 • tutularsyň
 • tutulary
 • tutularyn
 • tutularyna
 • tutularyny
 • tutulaýdy
 • tutulaýmasa
 • tutulaýsak
 • tutulaýsaňam
 • tutulaýsaňyz
 • tutuldy
 • tutuldyk
 • tutuldym
 • tutuldymy
 • tutuljagyna
 • tutuljagyny
 • tutuljagyňyz
 • tutuljak
 • tutuljakdygy
 • tutuljakdygyna
 • tutuljakdygyny
 • tutuljakdyr
 • tutulma
 • tutulmady
 • tutulmadyk
 • tutulmadyklary
 • tutulmadym
 • tutulmaga
 • tutulmagy
 • tutulmagyna
 • tutulmagynda
 • tutulmagyndan
 • tutulmagyny
 • tutulmagynyň
 • tutulmak
 • tutulmakdan
 • tutulmaklyk
 • tutulmalary
 • tutulmalaryny
 • tutulmaly
 • tutulmalydy
 • tutulmalydygy
 • tutulmalydygyny
 • tutulmalydyr
 • tutulmalydyrlar
 • tutulman
 • tutulmandy
 • tutulmandygy
 • tutulmandygyny
 • tutulmandyr
 • tutulmansoň
 • tutulmanynda
 • tutulmarys
 • tutulmasa
 • tutulmasa-da
 • tutulmasaň
 • tutulmasy
 • tutulmasyn
 • tutulmasyny
 • tutulmasynyň
 • tutulmaz
 • tutulmazdan
 • tutulmazdy
 • tutulmazlygy
 • tutulmazlygyna
 • tutulmazlygyny
 • tutulmazynyň
 • tutulmaýan
 • tutulmaýana
 • tutulmaýanam
 • tutulmaýandygy
 • tutulmaýandygyna
 • tutulmaýandygyny
 • tutulmaýany
 • tutulmaýanyň
 • tutulmaýar
 • tutulmaýardy
 • tutulmaýarlar
 • tutulmaýarmy
 • tutulsa
 • tutulsa-da
 • tutulsalar
 • tutulsam
 • tutulsyn
 • tutulybam
 • tutulyp
 • tutulypdy
 • tutulypdyr
 • tutulypmy
 • tutulýan
 • tutulýana
 • tutulýandygy
 • tutulýandygyna
 • tutulýandygyny
 • tutulýandygynyň
 • tutulýandyr
 • tutulýanlar
 • tutulýanlaram
 • tutulýanlary
 • tutulýanlaryny
 • tutulýanlaryň
 • tutulýanlygy
 • tutulýanlygydyr
 • tutulýanlygynda
 • tutulýanlygyndan
 • tutulýanlygyny
 • tutulýanlygynyň
 • tutulýanyny
 • tutulýanyň
 • tutulýança
 • tutulýar
 • tutulýardy
 • tutulýarlar
 • tutulýarmy