tutdurmak tut‧dur‧mak işlik

 1. El bilen saklatmak, sakladyp duruzmak.

  • Ýüpüň bir ujundan ýoldaşyna tutdurdy.

 2. Bir zady biriniň eline bermek.

  • Ol dik duran ýerinden elini jübüsine sokup, oňa bir topbak güli tutdurdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Gelen dessime, kitabyny elime tutdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Türmä saldyrmak, basdyrmak, gabatmak.

  • Hanha, ol pis açan Gulman batyry agtaryp tapyp tutdurmak üçin ýörite Aşgabada gidipdir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. Bir tarapa çaltlyk bilen ylgap gitmek, ýöräp ugramak, ýüzüň ugruna gitmek.

  • Päheý, muňa seret, bileňokmy?! Elbetde, göni şol aýyrda tutdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 5. Iki zady biri-birine ýelmeşdirmek, berklemek.

  • Semawaryň gaçan otlugyny galaýy bilen tutdurdy.


Duş gelýän formalary
 • tutduran
 • tutduranda
 • tutdurandygy
 • tutdurandyr
 • tutduranmyş
 • tutduranymdan
 • tutduranyny
 • tutdurardy
 • tutduraýmagynyň
 • tutdurdy
 • tutdurdy-da
 • tutdurdylar
 • tutdurdym
 • tutdurdym-da
 • tutdurdyň
 • tutdurjagyny
 • tutdurjak
 • tutdurjakmy
 • tutdurmady
 • tutdurmadym
 • tutdurmaga
 • tutdurmagy
 • tutdurmagyň
 • tutdurmajak
 • tutdurmak
 • tutdurmakdan
 • tutdurmaly
 • tutdurmalydyr
 • tutdurman
 • tutdurmaryn
 • tutdurmasyny
 • tutdurmaz
 • tutdurmazlyk
 • tutdurmaýan
 • tutdurmaýardy
 • tutduryp
 • tutdurypdy
 • tutdurypdyr
 • tutdurypdyr-da
 • tutdurypdyrlar
 • tutduryň
 • tutdurýan
 • tutdurýanyny
 • tutdurýar
 • tutdurýardy
 • tutdurýarlar
 • tutdurýarsyň