tutdurmak işlik

 1. El bilen saklatmak, sakladyp duruzmak.

  • Ýüpüň bir ujundan ýoldaşyna tutdurdy.

 2. Bir zady biriniň eline bermek.

  • Ol dik duran ýerinden elini jübüsine sokup, oňa bir topbak güli tutdurdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Gelen dessime, kitabyny elime tutdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Türmä saldyrmak, basdyrmak, gabatmak.

  • Hanha, ol pis açan Gulman batyry agtaryp tapyp tutdurmak üçin ýörite Aşgabada gidipdir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. Bir tarapa çaltlyk bilen ylgap gitmek, ýöräp ugramak, ýüzüň ugruna gitmek.

  • Päheý, muňa seret, bileňokmy?! Elbetde, göni şol aýyrda tutdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 5. Iki zady biri-birine ýelmeşdirmek, berklemek.

  • Semawaryň gaçan otlugyny galaýy bilen tutdurdy.