turmak işlik

 1. Ýeriňden galmak, ör boýuňa durmak, aýak üstüne galmak.

  • Keselliler düşeklerinden turmasyz edilipdir. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Ukudan oýanmak.

  • Ogly, gyzy heniz hem turmandyrlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Giç ýat-da, ir tur, alty pişegi artyk ur. (nakyl)

 3. Başlamak, göterilmek.

  • Deňizde gaý turdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Birden howa bulaşyp, güýçli ýel turdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem turmak - turdum, turduň, turupdyr.

tur-otur, kersen getir etmek

seret kersen

 • Men onuň tur-otur, kersen getiri boldum. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýürekden turmak

seret ýürek1

 • Her bir milletiň halk sungaty adamlaryň ýüreginden turmak üçin hemişe ýel tapýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)