tumakly

[tuma:kly]

Özüni hondan bärsi tutýan, ulumsy, gopbamsy.

  • Men öz ýaşlygyma, tejribesizligime garaman, örän tumaklyjadym. («Zähmet gahrymanlary»)


Duş gelýän formalary
  • tumaklyja