tragediýa

Edebiýat termini Ýiti göreşi, şahsy ýa-da jemgyýetçilik betbagtlygy görkezýän hem-de köplenç gahrymanyň heläk bolmagy bilen gutarýan drama eseri.

  • Krylow 1787-nji ýyla çenli ýene bir näçe tragediýalar we komediýalar ýazýar. («Edebiýat»)

  • Beýik iňlis dramaturgy Wilýam Şekspiriň «Otello» tragediýasy hem türkmen tomaşaçylarynyň söýýän eserleriniň biridir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)