towuk

Zoologiýa Hojalykda saklanýan, ýumurtgasy, eti iýmit üçin peýdaly bolan öý guşy.

  • Towuklar wagtly-wagtynda keteklerine ýygnanmagy özge hemme jandardan gowy bilýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Towuk ýedi hazynanyň biri. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem towuk - towugy.

towugyna tok diýmezlik

Biriniň göwnüne degmezlik, birine ynjar ýaly söz diýmezlik edeniň däl diýmezlik.