towuk

Zoologiýa Hojalykda saklanýan, ýumurtgasy, eti iýmit üçin peýdaly bolan öý guşy.

 • Towuklar wagtly-wagtynda keteklerine ýygnanmagy özge hemme jandardan gowy bilýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Towuk ýedi hazynanyň biri. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem towuk - towugy.

towugyna tok diýmezlik

Biriniň göwnüne degmezlik, birine ynjar ýaly söz diýmezlik edeniň däl diýmezlik.


Duş gelýän formalary
 • towuga
 • towugam
 • towugy
 • towugym
 • towugymy
 • towugymyz
 • towugymyň
 • towugyna
 • towugyndan
 • towugyndandyr
 • towugyny
 • towugynyň
 • towugynyňky
 • towugyň
 • towugyňky
 • towugyňkylar
 • towugyňy
 • towugyňyz
 • towuk-da
 • towukda
 • towukdan
 • towukdyr
 • towuklar
 • towuklara
 • towuklaram
 • towuklarda
 • towuklardaky
 • towuklardan
 • towuklary
 • towuklarym
 • towuklaryma
 • towuklarymyň
 • towuklaryna
 • towuklarynda
 • towuklaryndaky
 • towuklaryndan
 • towuklaryny
 • towuklarynyň
 • towuklarynyňky
 • towuklaryň
 • towuklaryňa
 • towukly
 • towukmy