topulmak işlik

Biriniň üstüne haýbat atyp hüjüm etmek, haýbat atyp okdurylmak.

  • Hälki it ýene onuň yzyndan topulyp geldi-de, baldyryndan tutdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Duşman bizi ýüz, iki ýüz werst daşdadyr öýdýändir, emma sen şir ýaly topul-da, duşmanyň üstüne duýdansyz çoz! («Sowet Türkmenistany» gazeti)