topulmak işlik

Biriniň üstüne haýbat atyp hüjüm etmek, haýbat atyp okdurylmak.

 • Hälki it ýene onuň yzyndan topulyp geldi-de, baldyryndan tutdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Duşman bizi ýüz, iki ýüz werst daşdadyr öýdýändir, emma sen şir ýaly topul-da, duşmanyň üstüne duýdansyz çoz! («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • topulalyň
 • topulan
 • topulanda
 • topulandyr
 • topulanyny
 • topular
 • topulardy
 • topularly
 • topularyna
 • topularyny
 • topulaýsa
 • topulaýyn
 • topuldy
 • topuldy-da
 • topuldylar
 • topuldym
 • topuldym-da
 • topulgyn
 • topuljak
 • topuljakdy
 • topulmady
 • topulmadylar
 • topulmadymy
 • topulmaga
 • topulmagy
 • topulmak
 • topulmakdan
 • topulmaklaryna
 • topulmakçy
 • topulmaly
 • topulmalydy
 • topulmany
 • topulmasa
 • topulmasyny
 • topulmaz
 • topulmaýardy
 • topulsalar
 • topulsaň
 • topulyp
 • topulypdy
 • topulypdylar
 • topulypdyr
 • topulypdyr-da
 • topulypdyrlar
 • topulýan
 • topulýar
 • topulýarlar