topar at

  1. Adamlaryň, haýwanlaryň ýa-da başga predmetleriň bir ýere jemlenen üýşmegi.

    • Kemsiz ýaraglanan bir näçe ýigitler kiçijik topar bolup, sümme tokaýyň etegine ýetip barýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Topar tutup işçiler, fabrik tarap ugraşýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

    • Kiçijik konstruktorlaryň dört topara bölünen komandasy hatara düzülýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Bir maksat üçin ýa-da bir kär, iş boýunça toplanan adamlar birleşigi.