topalaň at

  1. Galmagal, jenjel, agzalalyk, nägilelik zerarly adamlaryň hereketi, üýşmeleň.

    • Ol tapalaň başlan badyna öýüne barmakdan gorkup, bir medresäniň syrty bilen bukdaklap, allaowarra gaçyp gidipdir. (Aýbek, Nowaýy)

  2. seret gozgalaň

topalaň turuzmak

Topalaň etmek, aýaga galmak.