toýun

Çägesöw bolmadyk toprak, şykgy.

  • Toýun ýerleriň birenteklerine yzgarladyş suwny yzly-yzyndan üç gezek bermek zerurdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Turbalar hem toýundan ýasalyp bişirilipdir. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem toýun - toýnum, toýnuň, toýny.