toýun

Çägesöw bolmadyk toprak, şykgy.

 • Toýun ýerleriň birenteklerine yzgarladyş suwny yzly-yzyndan üç gezek bermek zerurdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Turbalar hem toýundan ýasalyp bişirilipdir. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem toýun - toýnum, toýnuň, toýny.


Duş gelýän formalary
 • toýna
 • toýnuň
 • toýny
 • toýunda
 • toýundaky
 • toýundan
 • toýunlar
 • toýunlarda
 • toýunlardan
 • toýunlary
 • toýunlarynda
 • toýunlaryny
 • toýunlaryň
 • toýunly
 • toýunlydyr
 • toýunlylygy