tirkelmek işlik

 1. Bir zadyň yzyna berkidilmek; goşulmak.

  • Tozanly köçeler bilen iki at tirkelen janly paýtunda gelýän gyrmyzy donly, ak telpekli adamlar geçip giderdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Onuň yzyna iki sany senokos tirkelgi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Biriniň yzyna eýermek, yzyna düşmek, goşulyşyp gitmek.


Duş gelýän formalary
 • tirkeldi
 • tirkelen
 • tirkelensoň
 • tirkelip
 • tirkelipdi
 • tirkelipdir
 • tirkelýän
 • tirkelýär
 • tirkelýärler