tirkeşmek işlik

 1. Biri-biriň yzyň bilen ýöremek, bile ýöremek, bile gitmek.

  • Topar tutup, tirkeşip, çykýarlar iş jaýyndan. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Ikisi tirkeşip öýlerine ugradylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Dost bolmak, dostluk aragatnaşygyny saklamak.

  • Biziň gyzymyz özümiziň niýetläň oglanymyz bilen tirkeşýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tirkeşdi
 • tirkeşdigiçe
 • tirkeşdik-de
 • tirkeşdiler
 • tirkeşdim
 • tirkeşdiň
 • tirkeşen
 • tirkeşende
 • tirkeşendigini
 • tirkeşenem
 • tirkeşenlerimiň
 • tirkeşenlerinden
 • tirkeşer
 • tirkeşerdi
 • tirkeşip
 • tirkeşipdirler
 • tirkeşipjik
 • tirkeşiň
 • tirkeşjek
 • tirkeşme
 • tirkeşmediňiz
 • tirkeşmegi
 • tirkeşmeginden
 • tirkeşmek
 • tirkeşmeklik
 • tirkeşmeli
 • tirkeşmesini
 • tirkeşmezligi
 • tirkeşmän
 • tirkeşseň
 • tirkeşýän
 • tirkeşýändigi
 • tirkeşýär
 • tirkeşýärler