tertipli sypat

[terti:pli]

  1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirýän, düzgünli.

    • Mekdepde men tertipli, Oňat okap bilýärin. (R. Seýidow, Eserler)

  2. Düzgüne salnan, dogry düzgünleşdirilen, ýerbe-ýer edilen.

    • Onuň kitaplary hemişe tertipli, galamlary oňat ýonulgy goýlupdyr. («Pioner» žurnaly)

  3. Yzygiderli, birsydyrgyn, düzgün-nyzamly.

    • Olar biri-biriniň yzyndan tertipli barýardylar.