tertipli ter‧tip‧li sypat

[terti:pli]

 1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirýän, düzgünli.

  • Mekdepde men tertipli, Oňat okap bilýärin. (R. Seýidow, Eserler)

 2. Düzgüne salnan, dogry düzgünleşdirilen, ýerbe-ýer edilen.

  • Onuň kitaplary hemişe tertipli, galamlary oňat ýonulgy goýlupdyr. («Pioner» žurnaly)

 3. Yzygiderli, birsydyrgyn, düzgün-nyzamly.

  • Olar biri-biriniň yzyndan tertipli barýardylar.


Duş gelýän formalary
 • tertiplidi
 • tertiplilige
 • tertipliligi
 • tertipliligini
 • tertipliligiň
 • tertiplilik
 • tertiplilikde
 • tertiplilikdir