terkidünýä

Dünýäniň aýşy-eşretinden ýüz öwren, göwni çökgün, näumyt.

  • Ol indi daglaryň gowaklarynda ýaşaýan terkidünýä galandar-derwüşlere meňzedi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Sen indi haçana çenli terkidünýä boljak ýörjek. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)


Duş gelýän formalary
  • terkidünýäler
  • terkidünýäleriň
  • terkidünýälige
  • terkidünýäligi
  • terkidünýälik
  • terkidünýäniň
  • terkidünýäniňki