tekje

Gap-gaç goýmak üçin diwaryň ýüzünden oýulyp edilýän seki.

 • Gapdaldaky giň tekjede, uly-kiçi çäýnekler bar. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Günorta bolansoň, ussa ol keserleri dükanyň tekjesinde üýşürip goýdy-da, dükanyny baglap, tamyna gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Maral gabagyny galdyrman, kitaby aldy-da, tekjede goýup, gapa ýöneldi. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)


Duş gelýän formalary
 • tekjede
 • tekjeden
 • tekjeler
 • tekjelerde
 • tekjelerden
 • tekjelere
 • tekjeleri
 • tekjelerinde
 • tekjelerinden
 • tekjelerindäki
 • tekjelerine
 • tekjelerini
 • tekjeleriniň
 • tekjeleriň
 • tekjesi
 • tekjesinde
 • tekjesinden
 • tekjesine
 • tekjesini
 • tekjesiniň
 • tekjä
 • tekjäniň
 • tekjäň