tekiz te‧kiz sypat

[teki:z]

 1. Ýüzi, üsti endigan, oý däl, belentli-pesli bolmadyk, ýylmanak.

  • Tekiz gaty ýere takyr diýilýär. («Pioner» žurnaly)

  • Tekiz bolmasa-da, buz ýaly taýdyryp barýan gury haşal otlaryň üsti bilen ýuwaşja ýöräp, ol ahyr çeşmä gelip ýetdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Göçme manyda Tutuş örtülen, endigan.

  • Tekiz görünýän gök gowaçanyň üstünde sarymtyl güller ülpüldeşip görünýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Tekiz ak buludyň aňyrsynda gizlenen Günüň çen bilen günorta ýerine baran mahaly, üç sany maşyn dazlap barýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tekizdigini
 • tekizdir
 • tekizlige
 • tekizligi
 • tekizliginde
 • tekizliginden
 • tekizligine
 • tekizligini
 • tekizliginiň
 • tekizligiň
 • tekizlik
 • tekizlikde
 • tekizlikden
 • tekizlikdi
 • tekizlikdir
 • tekizräk
 • tekizsizligini