teýeneli sypat

Igençli, iňirdili, närazyçylykly.

  • Garly baý ýüzüni turşardyp, teýeneli gürrüňler aýdyp gitjek bolanynda, organdan gelen wekil ony goýbermedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dostlaryň teýeneli degişmeleri bir bada ýatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)